WE HAVE MADE IT EASIER TO REGISTER!

The East Hartford Public Schools are committed to educating all students living within its borders. We have updated our registration procedures to make it even easier for residents to get their children in school. Please visit our website at www.easthartford.org to register your children ON-LINE. Once you have registered ON-LINE, visit the Central Registration Department at 734 Tolland Street, East Hartford, CT 06108 to provide the required documentation to complete the registration process.

¡HEMOS HECHO MÁS FÁCIL INSCRIBIRSE!

Las Escuelas Públicas de East Hartford están comprometidas a educar a todos los estudiantes que viven dentro de sus fronteras. Hemos actualizado nuestros procedimientos de registro para que sea aún más fácil para los residentes a enviar a sus hijos a la escuela. Por favor visite nuestro sitio web en www.easthartford.org para registrar a sus hijos EN LÍNEA. Una vez que se haya registrado EN LÍNEA, visite el Departamento de Registro Central en 734 Tolland Street, East Hartford, CT 06108 para proporcionar la documentación requerida para completar el proceso de registro.

CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM CHO Người Giám Hộ Hoặc Phụ Huynh DỄ DÀNG HƠN ĐỂ ĐĂNG KÝ!

Các trường công lập ở East Hartford cam kết sẽ giáo dục tất cả sinh viên sống trong biên giới của mình. Chúng tôi đã cập nhật các thủ tục đăng ký của chúng tôi để làm cho nó dễ dàng hơn cho cư dân đăng ký cho trẻ em của bạn vào trường học. Xin vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.easthartford.org để đăng ký trẻ em của bạn trực tuyến. Một khi bạn đã đăng ký trên mạng, hãy truy cập vào phòng đăng ký Central Registration Department tại 734 Tolland Street, East Hartford, CT 06108 để cung cấp các tài liệu cần thiết để hoàn thành quá trình đăng ký.